Smertelig nedprioritert

trapp

I midten av oktober var 4.000 av Europas fremste spesialister, forskere og helsepersonell samlet i Firenze for den årlige europeiske smertekongressen i regi av The European Pain Federation, EFIC®.  Den mest oppsiktsvekkende studien som ble presentert på kongressen var APPEAL studien, som har kartlagt hva slags utdanning europeiske medisinstudenter får innen smertebehandling. Undersøkelsen er den største i sitt slag i Europa, hele 243 universitet fra 15 forskjellige land deltok.

Studien viste at hele 82% av medisinstudiene som ble spurt ikke hadde obligatorisk undervisning i smertebehandling. På de få skolene der denne undervisningen fantes, var det i gjennomsnitt bare viet 12 timer til emnet kronisk smerte, altså kun 0,2% av en 6 år lang legeutdanning. Hvis man ser bort fra Frankrike, som har et godt opplegg for å utdanne sine medisinstudenter på smerte, faller det europeiske gjennomsnittet ned til 9 timer.

Norske studiesteder var ikke inkludert i denne studien, men vi vet fra tidligere kartlegging (Pain Proposal 2011) at tilsvarende tall for det norske medisinstudiet er under 10 timer.

Når man sammenlikner med forekomst og samfunnskostnader ved kronisk smerte i Norge blir dette tallet ganske provoserende. Hvordan kan våre fremtidige leger behandle pasientene sine godt nok, hvis de ikke har en utdanning og opplæring som forbereder dem for den pasientmassen de kommer til å møte? 

Kronisk smerte er et økende helseproblem i hele Europa, og Norge ligger på topp i statistikken. Hele 30% av Norges befolkning sier de plages med langvarig smerte i varierende grad. Til sammenligning er tallet 16-19 % blant våre naboland. Kronisk smerte er årsak til ca. 50% av nye uføreytelser i Norge, og smerteproblematikk er årsaken til rundt halvparten av alle fastlegebesøk.      
– tall fra Folkehelserapporten 2010 og Survey of chronic pain in Europe 2006.

Det skjer mye spennende inne smerteforskning på verdensbasis, og nyere forståelse og behandling ved kronisk smerte kan hjelpe svært mange norske pasienter – men dessverre får verken legestudentene eller pasientene tilgang til denne kompetansen!

Resultatene av APPEAL studien er urovekkende, men speiler erfaringen til norske smertepasienter. Som ledd i Smerteprosjektet Stopp Smerten har vi spurt 300 smertepasienter hva slags oppfølgning og behandling de har fått for sine smerter. Flertallet av de som svarte hadde levd med sterke kroniske smerter i over 10 år og rundt halvparten av disse oppga at de aldri har fått treffe en lege med smertekompetanse. Fra responsen vi fikk virker det veldig tilfeldig hva slags behandling folk får når de går til fastlegen og ber om hjelp med smerteproblematikk. Samtidig ser vi at Helseforetakene stikk i strid med rådende anbefalinger bygger ned tilbudet ved de få smerteklinikkene som eksisterer og stripper dem for innhold. Med lange ventelister og en ullen prioriteringsliste ser fremtiden dyster ut for disse pasientene.

I Pain Proposal – undersøkelsen fra 2011 presenteres det tall som viser at norske smertepasienter må vente over 3 år for å bli diagnostisert og like lang tid etter dette før de blir adekvat smertebehandlet. På denne tiden har smerten allerede ødelagt livskvaliteten og arbeidsevnen til de fleste.

I Pain Proposal uttrykte en del fastleger at de følte seg usikre på hvor de skal henvise sine smertepasienter og at dette ofte medfører feil henvisning og unødvendig lang ventetid før pasienten får hjelp. Den nye APPEAL-studien viser at situasjonen ikke er bedret. Uten adekvat opplæring møter de nyutdannede legene en vanskelig situasjon i møte med det store antallet pasienter som har smerteproblematikk.

Det er naturlig å spørre seg om det er en sammenheng mellom mangelen på undervisning i kronisk smerte på legestudiet – og det faktum at ubehandlet kronisk smerte står for så høye kostnader for sykefravær og trygd. Uten korrekt diagnostisering og behandling er det ikke rart at disse pasientene blir svært dyre i det lange løp.

I Danmark er det gjort flere undersøkelser som dokumenterer at tverrfaglig behandling er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det har vist seg at behandling og oppfølging ved Smerteklinikken ved Rigshospitalet i København sparer storsamfunnet mer enn det dobbelte av hva det koster å drive smerteklinikken!

Når 0,2 % av studietiden på legestudiet vies til det helseproblemet som står bak 50% av fastlegebesøk sier det seg selv at noe er galt. #kronisksmerte må settes på dagsorden – og på studieplanen!

Vi håper virkelig at de medisinske fakultet og relevante beslutningstagere gjør sitt for å sikre at norske medisinstudenter får en utdanning som gjør dem rustet til å møte det store helseproblemet som kronisk smerte er. Det er tross alt der alt begynner – i møte mellom lege og pasient. Legen må ha god nok kunnskap innen emnet til å kunne møte pasienten med respekt og forståelse, og så raskt som mulig sette i gang hensiktsmessig behandling. Med god tverrfaglig behandling kan fler smertepasienter leve, fungere i jobb og ha livskvalitet med smertene sine.

Anna Tostrup Worsley og Marion Håland Kristensen

Vil du dele innlegget?
Share on Facebook146Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *